© ۲۰۱۵ مدرسه باکلی. All Rights Reserved
مدرسه باکلی دانش آموزان را از هر نژاد، رنگ، خاستگاه ملی یا قومی، شهروندی، جنس، ناتوانی جسمی، مذهب، گرایش جنسی، هویت جنسیتی یا بیان به تمام حقوق، امتیازات، برنامه ها، و فعالیت هایی که عموماً مطابق یا در دسترس دانش آموزان مدرسه قرار می گیرد، اعتراف می کند. مدرسه باکلی بر اساس نژاد، رنگ، خاستگاه ملی یا قومی، شهروندی، جنس، ناتوانی جسمی، مذهب، گرایش جنسی، هویت جنسیتی یا بیان یا هر ویژگی دیگری که توسط قانون قابل اجرا در اداره سیاست های آموزشی، سیاست های پذیرش، برنامه های بورسیه و وام، و برنامه های ورزشی و دیگر مدارس اداره می شود، تبعیض قائل نمی شود.