از طریق روش های مبتنی بر پروژه و بین رشته ای، برنامه مدرسه راهنمایی باکلی به خلاقیت ذاتی و کنجکاوی دانش آموزان شیپور خاموشی می کند. فرهنگ همکاری احترام و شمول را پرورش می دهد که در نهایت از یادگیری حمایت می کند.

Find Faculty & Staff