در اینجا در اتاق نشریات دانشجویی، ما به تصاویر، سالنامه باکلی، به عنوان یک ماشین زمان فکر می کنیم که به سال ۱۹۶۹ برمی گردد. با تصاویر، دانش آموزان دبیرستان ایجاد آنچه به احتمال زیاد تنها رکورد دائمی از آنچه زندگی در سال Buckley در سال و سال خارج بود، به شیوه ای که حتی رسانه های اجتماعی نمی تواند ضبط. از طریق عکس ها، کلمات، نقاشی ها و هر چیز دیگری که می توانند تصور کنند، دانش آموزان از نرم افزارهای سطح حرفه ای برای ایجاد یک کتاب سخت ۲۵۰+ صفحه ای هر سال استفاده می کنند. این کلاس به عنوان یک انتخابی انگلیسی برای دانش آموزان در نمرات 9-12 ارائه می شود

فهرست 3 مورد.

  • سالنامه اول

    1969
  • صفحات

    250+
  • نسخه

    51