آزمایشگاه رسانه ها و فناوری فضایی است که دانشجویان و دانشکده ها در سراسر بخش های K–12 باکلی می توانند برای یادگیری، پروژه های طوفان فکری، و ادغام تکنولوژی در پروژه های خود جمع آوری کنند.

هنگامی که شما را به رسانه ها و آزمایشگاه فن آوری گام، شما فرصت های اکتشاف واقعیت مجازی، میکروفن برای پادکست، تجهیزات طراحی بازی، و فن آوری های دیگر برای افزایش یادگیری در کلاس درس پیدا کنید. 
 
اقامت برای به روز رسانی در تطبیق پذیری فضا و پروژه هایی که از آن بیرون می آیند کوک!
"این دید ما برای ایجاد یک فضای K–12 مانند هیچ دیگر در محوطه دانشگاه بود. در این اتاق دانش آموزان می توانند از فناوری برای حل مسئله، نوآوری و کشف ابزارهای جدید برای ارتباطات و قصه گویی استفاده کنند.»

— آلبرت پارک، K-12 ادغام تکنولوژی سرب
    • قبل

    • پس