برنامه درسی دبیرستان باکلی بیش از آماده سازی دانش آموزان برای موفقیت در سطح کالج انجام می دهد؛ این کمک می کند تا آنها را به فکران مستقل و خلاق که به طور مثبت در جهان اطراف خود را تحت تاثیر قرار توسعه.

برنامه درسی سخت تضمین می کند که هر دانش آموز به دست می آورد دانش است که دانشکده متخصص ما در نظر بسیار مهم به آموزش و پرورش جامع هنرهای لیبرال و آماده سازی کالج. علاوه بر این، دانش آموزان در تیم های ورزشی دبیرستان رقابت می کنند یا در کلاس های تربیت بدنی هر سه ماهه تا دوره پایانی سال آخر خود شرکت می کنند؛ حداقل دو کلاس هنرهای تجسمی یا نمایشی را می گیرند؛ و آنها در برنامه های آموزش اخلاقی از طریق جلسات مشورتی، سری سخنرانان، و طرح ها و بحث های به رهبری دانش آموز شرکت می کنند.

Find Faculty & Staff